Background

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

De overheid heeft het wetsvoorstel Wet Gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie in consultatie. Het wetsvoorstel van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en klimaat (EZK) geeft gemeenten de noodzakelijke bevoegdheid om lokale regels op te stellen voor de transitie van gas naar alternatieve warmtebronnen binnen de wijkgericht aanpak.

Hoe zit dat nu eigenlijk?

Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar een reductie van 49% broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990. In de periode tot en met 2050 worden de woningen en andere gebouwen in ons land in 2050 goed geïsoleerd en aangesloten op een duurzame warmtebron. Zo willen we klimaatverandering zoveel als mogelijk tegengaan en zo ons land leefbaar houden voor de toekomstige generaties. In de gebouwde omgeving zal dit voor een belangrijk deel worden bereikt via een wijkgerichte aanpak. Deze wetswijziging faciliteert en ondersteunt deze wijkaanpak en flankerend beleid.

De wijkgerichte verduurzamingsopgave vraagt om een robuust wettelijk kader dat alle betrokkenen vooraf voldoende houvast, handelingsperspectief en rechtszekerheid biedt, als onderdeel van een breder pakket om de transitie haalbaar en betaalbaar te maken. Daartoe bevat het voorliggende wetsvoorstel de juridische uitwerking van enkele afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het bevat voorstellen die in het bijzonder van belang zijn voor de gemeentelijke planvorming van de wijkgerichte verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad. Bovendien bevat het wetsvoorstel waarborgen die ervoor zorgen dat het proces en de besluitvorming zorgvuldig verlopen en burgers niet tussen wal en schip raken. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraak uit het Klimaatakkoord over de wetgevingsagenda voor de wijkgerichte aanpak, dat het Rijk de (uitvoerings)regels van de Omgevingswet herijkt om de energietransitie zoveel mogelijk te faciliteren en onnodige belemmeringen weg te nemen.

about Image
344

gemeenten

Gemeenten kunnen, wanneer de warmte- en energievraag zijn teruggedrongen en aldus wijkgericht is toegewerkt naar een goed en betaalbaar duurzaam alternatief, bepalen dat de netbeheerder na een bepaalde datum geen aardgas meer transporteert naar een bepaalde wijk. Wel dient rekening gehouden te worden met een ruime overgangstermijn, zodat woning- en gebouweigenaren zich hierop kunnen voorbereiden.